Fix lỗi you can’t connect to the file share because it’s not secure… SMB1 protocol

fix lỗi you can’t connect to the file share because it’s not secure… SMB1 protocol
Hiện tại các máy tính sử dụng windows 10 khi truy cập share folder các máy tính chạy HDH như windows 7, winxp.. thì xuất hiện thông báo lỗi sau: “fix lỗi you can’t connect to the file share because it’s not secure. This share requires the obsolete SMB1 protocol, which is unsafe and could expose your system to attack. Your system requires SMB2 or higher”

Mặc định các bản cập nhật hiện nay của windows 10, windows server 2016 đã sử dụng giao thức SMB2 trong việc truy cập chia sẻ file giữa các máy tính. Còn đối với các máy tính windows 7, winxp thì sử dụng giao thức cũ SMB1.

Do đó khi truy câp share thư mục trên windows 10 có thể xuất hiện thông báo lỗi như trên.

Để khắc phục vấn đề này chúng ta cần bật giao thức SMB1 trong hệ điều hành windows 10 và các phiên bản mới hơn. ( mặc định SMB1 protocol không được kích hoạt)Kích hoạt giao thức SMB1 trên windows 10
Để kích hoạt giao thức SMB1 trên windows 10 ( enable SMB1 protocol) các bạn truy cập vào Turn windows features on or off như sau:

Mở Controll panle => Uninstall a program => Turn windows features on or off

Tiếp theo check vào SMB1.0/CIFS Client và SMB1.0/CIFS Server sau đó chọn OK
Ok vậy là xong giờ các bạn thử truy cập lại share folder, nếu không được hãy khởi động lại máy tính và thử lại.
— Nguồn : Sưu tầm Internet

Trả lời